Er zijn nog enekel kaarten voor Irolt in Witmarsum

Der binne noch in pear kaarten foar Irolt!!

It konsert fan de groep “Irolt” op sneinetemiddei 17 jannewaris 2016 yn De Gekroonde Roskam wie binnen de koartste kearen útferkocht.

Om dy reden is dan ek  besletten om in ekstra konsert yn Wytmarsum te jaan.

Dit ekstra konsert fynt ek op snein 17 januari plak fine en begjint de jûns om 20.00 oere yn De Gekroonde Roskam.

De kaartsjes kostje yn de foarferkeap € 10,—.

Oan de seal kostje se € 12,50.

Foar wa’t der noch hinne wol, kin dat no noch, mar wachtsje net te lang, want it 2de konsert rint al aardich fol.

En  fol = fol en mear konserten komme der echt net.

Kaarten kinne jimme yn de foarferkeap bestelle fia de mail: anne.popma@ziggo.nl;

Wat                 : Ofskiedskonsert “IROLT”

Wannear       : snein 17 jannewaris 2016

Oanfang        : 13.00 oere en 20.00 oere

Wêr                : Gekroonde Roskam Wytmarsum

Tagong          : 10 euro yn de foarferkeap en € 12,50 oan de seal.

Share